Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
13 Haziran 2024

 


     KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
              
·SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
              
· Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
             
· Öz değerlendirmeleri yönetmek.
              
· İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
              
· Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
              
· Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin   alınması gibi.) yönetmek.
              
· SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
             
· Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
              
· SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

*Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekretaryasını yürütmek
       
·   Komite üyelerine bilgilendirme eğitiminin yapılması
        
·   Hastane klinik kalite raporlarının hazırlanması
        
·   Klinik kalite iyileştirme komitesi toplantılarının planlanması ve gerçekleştirilmesi
        
·  Toplantı kararlarının raporlanması
        
·   İyileştirme faaliyetleri için DİF takibinin yapılması

Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak
         
·  Bakanlık tarafından belirlenen klinik kalite kurumsal yapısı, resmi yazılar, mevzuatlar kapsamında klinik kalite uygulamalarının kuruluş çalışanlarına iletilmesi ve yürütülmesi

      *Sağlık kuruluşu düzeyinde, klinik kalite süreçleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini koordine etmek
               
· Tüm hastane çalışanlarının klinik kalite uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi
               
· Uygulama sırasında problemlerle karşılaşılması durumunda il sağlık müdürlüğü ya da Bakanlıktan eğitim talebinde bulunulması

         * USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek
                 
·  Sağlık kuruluşuna ait; KDS gün sonu raporları, aylık ve dönemsel raporların izlenmesi ve analiz edilmesi
                 
·  Hedef değerden sapma gösteren göstergelerin tespit edilmesi 
                 
·  Hedef değerden sapma gösteren göstergelerde kök neden analizinin yapılması
                 
·  SBYS’ne veri girişlerinin kontrol edilmesi, Bakanlık talimatları doğrultusunda veri girişlerinin sağlan­ması
                 ·  Veri girişleri ve doğru veri hakkında gerekirse eğitimlerin verilmesi
                 
·  Doğru veri girişleri için denetimlerin yapılması 
     
Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici iyileştirici faaliyet planlarını üst yönetime ve il kalite koordinatörlüğü il klinik kalite birimine raporlama

                ·  Sağlık kuruluşunda yeni açılan ve sonuçlanan DİF’lerin üst yönetime sunulması

                ·  Yayınlanan raporlar sonrası tüm göstergelerin hedef değer açısından değerlendirilmesi
         
· Hedeften uzak olan göstergeler için sorunun nedeni, yapılan iyileştirme faaliyetleri ve sonuçları hakkında geri bildirim raporlarının oluşturularak KKS üzerinden Bakanlığa ve Sağlık  Müdürlüğüne iletilmesi
               
· Sağlık müdürlüğü tarafından istenilen klinik kalite raporlarının hazırlanması

              * Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek