İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
12 Haziran 2024

                                                                                                                                          İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

          İnegöl Devlet Hastanesi, genel faaliyetleri sırasında, çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek için aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve bu ilkelerin uygulanmasını taahhüt eder:

· İş yeri ve eklentilerinde çalışanların, alt işveren çalışanlarının, hastaların, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak, gerektiğinde kullanılmasını sağlamak.

· İş yeri eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kazarisklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak.

· İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak.

                ·İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek. Sistemin performans bilgilerini periyodik olarak güncellemek ve bunları ilgili taraflara açıklamak.

· Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığının artırılması amacıyla tehlikeli durum ve ramak kala olay bildirimlerinin yapılmasını teşvik etmek.

                ·İş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacıyla tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılımını sağlamak.

   · İşsağlığıvegüvenliğialanındakiyenigelişmeleriveuygulamalarısistemeadapte etmek.

   · Atıkları minimize  etmek  için  gerekli  önlemleri  almak.

   · Çalışanlarımızdan   sağlığı ve  güvenliği konusunda geri  bildirim  almak.

   · Kaynakların tüketimini  asgari  düzeyde  tutmak.

·  Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, komşularla ve faaliyet gösterilen yerlerdeki topluluklarla ilişkiler kurarak minimize etmek.

   ·  Çıkarılan  dersleri  ve  iyi  uygulamaları tüm  faaliyet  alanlarımıza  yaymak.

   · En değerli varlığımız çalışanlarımızdır, insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş, güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz anlayışında olduğumuzu bilmek.
    · 
İş  sağlığı  ve  güvenliğinin  tüm  çalışanlarımızın  ortak  sorumluluğu  ve  kurum  kültürümüzün  vazgeçilmez  bir  parçası  olduğunu  savunmak
   · İş sağlığı  ve  güvenliği kültürünü  yaşamın bir  parçası  olarak görmek.
   
· İş sağlığı ve  güvenliği uygulama ve  performansımızla öncü  olmak.
   
· Çalışanlarımız ve ilgili  tarafların   sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve  beklentilerinin  anlaşılması  için  gerekli  iletişim  faaliyetlerini  sağlamak.
   · Olası  acil  durumlar ve  afetler  için gerekli planlamaları yapmak  ve proaktif  önlemler  almak.